Spoločnosti na kľúč

Zakladáme spoločnosti a ďalšie právnické osoby na kľúč. Viaceré z nich napriek zmenám v právnych predpisoch predstavujú vhodný spôsob daňovej a odvodovej optimalizácie a daňového plánovania.

 

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti na kľúč

V prípade Vášho rozhodnutia pre túto formu podnikania Vám zabezpečíme prípravu spoločenskej zmluvy, vyhlásenia k nehnuteľnosti, kde bude sídlo spoločnosti a ďalších dokumentov, ak to bude potrebné (ustanovené právnym predpisom). Dokumenty Vám zašleme na podpis a overenie podpisov, ich originály spolu s ďalšími dokladmi nám vrátite poštou (v pripravenej obálke). Následne vybavíme získanie živnostenských oprávnení a podáme návrh na zápis do obchodného registra. Po vykonaní zápisu (približne 14 dní) Vám prepošleme originál výpisu z obchodného registra. Proces zápisu prebehne elektronicky, čo pre Vás predstavuje nemalú úsporu.
V priebehu existencie firmy Vám poskytneme môžnosť elektronického zápisu zmien do registra, ktorá pre Vás opäť znamená úsporu.
Po rozhodnutí o ukončení činnosti alebo v prípade jej nečinnosti Vám zabezpečíme úkony smerujúce k likvidácii a výmazu spoločnosti z obchodného registra.
Naša činnosť prebieha na základe úradne overeného splnomocnenia.

V nasledujúcich cenách našich služieb sú zahrnuté aj poplatky (okrem poplatkov za overenie podpisov, ktoré hradíte priamo  pri tomto úkone):
- založenie verejnej obchodnej spoločnosti 250 €
- príplatok za vydanie 1 remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 €
- príplatok za opakované zmeny zakladateľských dokumentov - dohodou
- zmena zápisu v obchodnom registri 60 €, zmeny v listinách - dohodou
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak nemá majetok, pohľadávky ani záväzky 300 €
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak je nutné vysporiadanie majetku a záväzkov - dohodou

 

Založenie komanditnej spoločnosti na kľúč

Podobne ako pri verejnej obchodnej spoločnosti pripravíme všetky dokumenty potrebné na vznik spoločnosti a jej zápis do obchodného registra. Podrobnosti môžeme konzultovať osobne, ale aj telefonicky, či cez Skype. Originály dokumentov si vymeníme poštou. Postup prebieha rovnako ako pri verjnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedeným.
Možnosti úspor a pomoc Vám poskytneme aj pri zmenách a zrušení komanditnej spoločnosti.

V nasledujúcich cenách našich služieb sú zahrnuté aj poplatky (okrem poplatkov za overenie podpisov, ktoré hradíte priamo  pri tomto úkone):
- založenie komanditnej spoločnosti 250 €
- príplatok za vydanie 1 remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 €
- príplatok za opakované zmeny zakladateľských dokumentov - dohodou
- zmena zápisu v obchodnom registri 60 €, zmeny v listinách - dohodou
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak nemá majetok, pohľadávky ani záväzky 300 €
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak je nutné vysporiadanie majetku a záväzkov - dohodou

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na kľúč

Podľa Vašich pokynov vypracujeme zakladateľskú listinu (jeden zakladateľ) alebo spoločenskú zmluvu (viacero spoločníkov). Pripravíme vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti (prípadne LV), vyhlásenie zakladateľa (že nie je spoločníkom viac ako 3 s. r. o.), vybavíme doklad od správcu dane o tom, že spoločník nemá daňové nedoplatky a podáme návrh na zápis spol. s r. o. do obchodného registra. V styku s úradmi vystupujeme na základe udeleného splnomocnenia. Približne o 14 dní po podaní návrhu Vám zašleme originál výpisu z obchodného registra.
V priebehu existencie spoločnosti pripravíme zmeny v listinách a podáme návrh na zápis zmien do registra. Po zmenách samozrejme dostanete výpis z obchodného registra po vykonaní zmien, a to v origináli.
Tak ako pri predchádzajúcich dvoch formách obchodných spoločností, aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným zariadime úkony potrebné na jej zrušenie.

V nasledujúcich cenách našich služieb sú zahrnuté aj poplatky (okrem poplatkov za overenie podpisov, ktoré hradíte priamo  pri tomto úkone):
- zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obch. registra 250 €
- príprava zakladacích dokumentov od 50 €
- príplatok za vydanie 1 remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 €
- príplatok za opakované zmeny zakladateľských dokumentov - dohodou
- zmena zápisu v obchodnom registri 60 €, zmeny v listinách - dohodou
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak nemá majetok, pohľadávky ani záväzky 350  €
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak je nutné vysporiadanie majetku a záväzkov - dohodou

 

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť patrí z hľadiska zakladacích listín medzi náročnejšie právne formy. Možnosti na zníženie nákladov na založenie však existujú aj pri tejto obchodnej spoločnosti, ktorú môže založiť napr. 1 právnická osoba. Kým sa podá návrh na zápis je nevyhnutné pripraviť nasledovné dokumenty: zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina (vo forme notárskej zápisnice), stanovy, rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou, vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad.
Ak sa akciová spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa prikladá: výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení, listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií, notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.
Tento rozsah a podmienky ustanovené Obchodným zákonníkom, ktoré musia plniť zakladatelia vyžadujú veľmi úzku spoluprácu. Po podaní návrhu na zápis (ktorému samozrejme predchádza zisk živnostenského oprávnenia) súd rozhodne približne do 21 dní a následne sme schopní odovzdať predstavenstvu originál prvého výpisu z obchodného registra.
Tak ako pri predošlých obchodných spoločnostiach, aj v tomto prípade konáme na základe písomného splnomocnenia.
Rovnako ako pri založení akciovej spoločnosti sme pripravení poskytnúť naše služby aj pri jej zmenách, či likvidácii.

V nasledujúcich cenách našich služieb sú zahrnuté aj poplatky (okrem poplatkov za overenie podpisov, notárskych poplatkov, ktoré hradíte priamo  pri tomto úkone):
- založenie akciovej spoločnosti v rozsahu podania návrhu a priloženia hotových dokumentov 500 €
- príplatok za vydanie 1 remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 €
- príplatok za opakované zmeny zakladateľských dokumentov - dohodou
- založenie a. s. na kľúč od 700 €
- zmena zápisu v obchodnom registri 60 €, zmeny v listinách - dohodou
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak nemá majetok, pohľadávky ani záväzky - dohodou
- zrušenie spoločnosti likvidáciou, ak je nutné vysporiadanie majetku a záväzkov - dohodou

 

Založenie družstva na kľúč

Ak padla Vaša voľba na túto právnu formu, pred zápisom do registra je potrebná príprava stanov (ktoré sa schvaľujú na ustanovujúcej schôdzi), dokumentov preukazujúcich vlastníctvo nehnuteľnosti alebo užívacie právo k nej. Príprava týchto listín je v našej réžii. Po ustanovujúcej schôdzi, z ktorej musí notár vyhotoviť notársku zápisnicu a po splatení časti členských vkladov o čom sa vyhotoví dôkazná listina, možno podať návrh na zápis do obchodného registra. Podobne ako pri akciovej spoločnosti, aj v prípade družstva nie sú vlastníci zapisovaní do registra (na rozdiel od v. o. s., k. s. alebo s. r. o.). Zapisované osoby (predstavenstvo, predseda družstva, kontrolná komisia alebo určený členovia) sú zvolení na ustanovujúcej členskej schôdzi. Po podaní návrhu je družstvo zapísané za približne 14 až 21 dní.
K najčastejším zmenám drustva patria úpravy stanov a zmeny štatutárnych orgánov (ktoré môžu byť volené na kratšie obdobie podľa ustanovení stanov).
V prípade zrušenia družstva spočívajú naše služby najmä v styku s rôznymi úradmi. Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení opäť osvedčuje notár, následne možno podávať návrh na výmaz, ak tak neurobí likvidátor alebo súd na návrh likvidátora, či konkurzného správcu.

V nasledujúcich cenách našich služieb sú zahrnuté aj poplatky (okrem poplatkov za overenie podpisov, notárskych poplatkov, ktoré hradíte priamo  pri tomto úkone):
- založenie družstva v rozsahu podania návrhu a priloženia hotových dokumentov 250 €
- príplatok za vydanie 1 remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 €
- príplatok za opakované zmeny zakladateľských dokumentov - dohodou
- založenie družstva na kľúč od 275 €
- zmena zápisu v obchodnom registri 60 €, zmeny v listinách - dohodou
- zrušenie družstva likvidáciou, ak nemá majetok, pohľadávky ani záväzky - dohodou
- zrušenie družstva likvidáciou, ak je nutné vysporiadanie majetku a záväzkov - dohodou

 

Zápis FO do OR/vybavenie oprávnení pre živnostníka

- podanie návrhu na zápis fyzickej osoby do OR 100 €
- voľné živnosti - 2,50 € za každú živnosť; prevzatie osvedčenia na príslušnom úrade, za čas strávený týmto úkonom - 8 €/hodinu a kilometrovné 0,28 €/km
- pre viazané a remeselné živnosti platia rovnaké ceny, rozdiel je v cene 1 živnosti - 7,50 €

 

 

 

 

 

itup zalozenie sro zakladanie spolocnosti